menu
Rozwód z alkoholikiem – jak napisać pozew?

Rozwód z alkoholikiem – jak napisać pozew?

Urząd statystyczny podaje, że do rozpadu rodziny z wyrokiem sądu najczęściej dochodzi z powodu przemocy domowej, zdrady partnera, braku wsparcia, różnic charakterów, a także obecności uzależnienia. Szacuje się, że u blisko 25% rozwodów odbyło się z powodu alkoholizmu jednego z małżonków. Niezależnie od powodu rozwodu, zajmuje on drugie miejsce na skali stresu opracowanej przez Holmesa i Rahe’a z wynikiem 73 punktów.

Rozwód z alkoholikiem krok po kroku

Obecność choroby alkoholowej w życiu człowieka komplikuje wszystkie sfery jego aktywności, zaczynając od zdrowia, poprzez generowanie problemów z pracą, finansami, otoczeniem, dotykając aż rodziny i związku małżeńskiego. Niejednokrotnie sąd orzekał rozwód z alkoholikiem. Należy jednak przed nim uzasadnić wpływu alkoholu na całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Uproszczając, sąd musi mieć pewność, że ze względu na picie alkoholu u małżonków doszło do zaniku wszelkich więzów duchowych, fizycznych i gospodarczych. Orzekając winę alkoholika za rozpad rodziny, druga strona sprawy musi mieć zgromadzone odpowiednie dowody. Tym samym, nałóg nie może zostać uznany za powód rozwodu w sytuacji kiedy uzależnienie pojawiło się jako następstwo wydarzenia, które w bezpośredni sposób przyczyniło się do wystąpienia problemów w danym małżeństwie. Warto dodać, że mimo, iż proces rozwodowy z orzeczeniem o winie jest bardziej długotrwały, to jednak warto zadać sobie ten trud i uzbroić się w cierpliwość. Taka sytuacja jest korzystniejsza dla osoby pozywającej, chociażby ze względu na następstwa i konsekwencje uzależnienia.

Rozwód z powodu alkoholizmu – jakie informacje należy zawrzeć w pozwie?

Podstawą jest opisanie problemów rodzinnych w szczegółowy i odpowiedni sposób. Należy rozpocząć od tego, kiedy zauważono pierwsze problemy alkoholowe w rodzinie, a także określić częstotliwość sięgania po napoje psychoaktywne przez współmałżonka. Pomocne może być także opisanie własnych przeżyć i stanów emocjonalnych wynikających z postawy osoby uzależnionej i następstw alkoholizmu, takich jak np. współuzależnienie. Konieczne więc będzie określenie, czy występującemu w rodzinie alkoholizmowi towarzyszą inne zdarzenia, np. awantury, agresja i przemoc, zarówno psychiczna jak i fizyczna – jeśli tak, to należy wskazać wszystkich odbiorców tych wydarzeń, nie zapominając o dzieciach. Warto dodać także jakie różnice w zachowaniu współmałżonka dostrzega się między okresem trzeźwości, a sytuacjami będącymi pod wpływem używki. Należy uwzględnić także sytuację materialno-finansową, którą alkohol generuje, np. wynoszenie kosztowności domowych, sprzętów, przeznaczanie wszystkich pieniędzy na alkohol, itp. To, na co sąd zwróci w szczególny sposób uwagę to podejmowane próby wychodzenia z nałogu przez alkoholika, a także ich skuteczność. Jest do dość ważne, ponieważ powszechnie wiadomo, że w Polsce istnieje szczególny rodzaj „kultury i tradycji picia”, zakorzeniony od lat, przez co społeczeństwo ma tendencję do przymykania oka i traktowania problemu alkoholowego jako błahostki, nawet jeżeli skala spożywanego alkoholu znacznie przekracza wszelkie normy i zdrowe ilości.

Jak wygląda udowodnienie alkoholizmu małżonka?

Aby udzielić rozwodu, sam fakt nadużywania napojów alkoholowych jest niewystarczający. Zakłada się, że małżonkom mimo problemów, w dalszym ciągu wzajemnie na sobie zależy, a sama osoba uzależniona podejmuje próby powrotu na drogę abstynencji, popełniając przy tym kolejne postępy. W takiej sytuacji sąd stwierdzi, że małżeństwo dobrze rokuje. Tym samym, musi być pewność o rozpadzie pożycia, uwzględniając więź uczuciową, emocjonalną, fizyczną i gospodarczą. Z tego powodu warto gromadzić wszelkie dowody, które mogą przyczynić się do przekonania sędziego o swojej racji. Duże znaczenie mogą mieć:

  • Wszelkie notatki z interwencji policyjnych,
  • Wyniki obdukcji lekarskich,
  • Zeznania świadków, np. pracowników socjalnych, rodziny, znajomych,
  • Nagrania audio i wideo przedstawiające zachowanie pijanego małżonka,
  • Inne, poprzednie wyroki sądu, np. w sprawie o przemoc domową,
  • Dokumentacja z podejmowanych prób terapii i leczenia alkoholizmu z opisem ich skutków, przebiegu i zakończenia.

Jak wygląda podział majątku?

Sąd może orzec przyznanie większej części majątku osobie poszkodowanej biorąc pod uwagę wielkość strat spowodowanych uzależnienie. Tutaj warto zadbać o udowodnienie skali zaniedbania domowego budżetu i majątku, a także zachowania alkoholika, które skutecznie uniemożliwia funkcjonowanie na godziwym poziomie finansowym.

Separacja z winy męża alkoholika

Jeżeli kobieta nie jest gotowa na rozwód, może zdecydować się na separację. W takim przypadku następuje rozdzielność majątkowa, aczkolwiek nie ma możliwości ewentualnego zawarcia nowego związku małżeńskiego, do momentu aż nie nastąpi formalny rozwód z osobą uzależnioną. Warto mieć na uwadze, że separacja nie zawsze może zostać przyjęta przez sąd, szczególnie wtedy, kiedy procedura ta może wpłynąć w niekorzystny sposób na małoletnie dzieci z tego związku.

Wniosek o eksmisję męża alkoholika

Według zapisów prawa, eksmisja może być możliwa tylko w sytuacji, kiedy jest ona następstwem separacji lub rozwodu. Zawsze orzeka ją sąd. Niestety, sąd decyduje się na taką decyzję stosunkowo rzadko, ponieważ trudno jednoznacznie udowodnić, że osoba uzależniona na tyle utrudnia wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, że zachwiany zostaje dobrobyt rodziny, znacząco odbiegający od normy. Zwykle taka decyzja jest podejmowana w momencie kiedy przebieg rodzinnych wydarzeń zagraża zdrowiu lub życiu członków rodziny.

Rozwód z alkoholikiem i wymeldowanie

Rozwód nie normuje pobytu lub zamieszkania małżonków, tym samym nie zawsze jest on tożsamy z wymeldowaniem alkoholika lub jego żony i dzieci. Uznaje się, że oba podmioty sporu mają identyczne prawa do danego mieszkania, aczkolwiek sąd ma prawo orzec w trakcie rozwodu lub separacji inną decyzję. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Skierowanie na odwyk – czy warto próbować?

Czasami zdarza się, że osoba uzależniona ma szanse na wyleczenie się ze swoich słabości. Konieczna w takiej sytuacji jest szybka pomoc, świadomość swojej sytuacji oraz szczera motywacja do zmian. Udzielając takiej osobie wsparcia ze strony osób najbliższych znacząco zwiększają się szanse terapeutyczne. Należy pamiętać, że jeżeli sąd stwierdzi możliwość wyjścia z alkoholizmu, prawdopodobnie odmówi udzielenia rozwodu, ponieważ jego zdaniem, istnieje realna szansa na uratowanie małżeństwa. W takiej sytuacji może skierować alkoholika na przymusowe leczenie (odwyk).

Warto dodać, że osoby popadające w uzależnienia zwykle wykazują niskie poczucie własnej wartości. Z tego powodu warto podjąć pracę ze specjalistami w swojej dziedzinie, którzy wykażą się odpowiednim podejściem. Potrzebne będzie wsparcie psychologa i terapeuty, a także realne objęcie pomocom wszystkich członków rodziny alkoholika – te osoby także muszą wiedzieć, w jaki sposób żyć wspólnie z osobą po zakończonym odwyku, aby wzmacniać efekty leczenia, jednocześnie nie dopuszczając i reagując na ewentualny nawrót choroby.

«
»